เลาะทะเลบัวแดงที่อุดรธานี
Countryboy   ปชาชิต สุนนท์ชัย