3 วัน 2 คืน จากอีสานเหนือ เลาะ แดนใต้สุดอันดามัน
กองบรรณาธิการ   กองบรรณาธิการ